Архив

2022/2023

График за консултация с родителите

ГРАФИК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ ПО БДП

Годишен план

ПЛАН ПРОГРАМА ЗА БДП

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Стратегия за управление на риска

Мерки за повишаване на качество на образование в ДГ

Програма за превенция на ранното напускане

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи

Етичен кодекс

Правилник на дейността

Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към детската градина

 


2021/2022

Правила сборни групи

Правилник на дейността - Актуализация

План за квалификационната дейност

Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към детската градина

Вътрешни правила Covid-19

План за работа Covid-19

График БДП

Годишна план-програма за действие за БДП-2022г.

Правилник на дейността

Учебен план

Форми на обучение

Правилник на дейността

Стратегия

Мерки за повишаване на качество на образование в ДГ

Програма за превенция на ранното напускане

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи

Етичен кодекс

 

2020/2021

План по БДП

Формите на обучение

Стратегия

Правилник на дейността

Учебен план

Годишен план

Мерки за повишаване на качество на образование в ДГ

Програма за превенция на ранното напускане

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи

Етичен кодекс

Протокол от комисия за избор на изпълнител на  ДОД художествена гимнастика

Работна карта  № 1  към протокол за избор на изпълнител  ДОД художествена гимнастика

Работна карта № 2 към протокол за избор на изпълнител ДОД художествена гинастика

Заповед за определяне на изпълнител

Извадка от НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

 

Контакти

ДГ №132 Светлина, с.Чепинци

ул.“Стара планина“ № 1, с.Чепинци – София

+359884801730

cdg32@abv.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Информационна система за ДГ: https://kg.sofia.bg/

РУО София: https://www.ruo-sofia-grad.com/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/

 

Съобщения