Квалификация

Продължаваща  квалификация - 2023г

Март 2023г.

Тема Новата правна уредба в защита на личните данни – Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския съюз и на Съвета от 27.04.2016 г., одобрена със Заповед № РД-09-1103/ 04.07.2018г. и УИН 67130069.

Контакти

ДГ №132 Светлина, с.Чепинци

ул.“Стара планина“ № 1, с.Чепинци – София

+359884801730

cdg32@abv.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Информационна система за ДГ: https://kg.sofia.bg/

РУО София: https://www.ruo-sofia-grad.com/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/

 

Съобщения