Видовете допълнителни образователни дейности се определят с решение на Педагогическия съвет и се предоставят за избор от родителите. Изпълнителите, които извършват ДОД се избират чрез конкурс. Допълнителните дейности се извършват от физически лица и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт, извършването на стопанска дейност при условията по чл.3 ал. 4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, изключване на Родителските настоятелства.Необходимите документи за участие в конкурса, критериите за оценяване и начините за провеждане са публикувани на сайта на Столична община в „Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община“.

Детска градина има действащи договори с:  

ДФК "Том и Джери"-футрол

"В Шоплукъ"-народни танци

"Дева Коларски"-английски език

Допълнителните дейности в условията на COVID се провеждат при спазване на всички мерки.

Участието на децата в ДОД става чрез подаване на заявление от родителите.

 

Контакти

ДГ №132 Светлина, с.Чепинци

ул.“Стара планина“ № 1, с.Чепинци – София

+359884801730

cdg32@abv.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Информационна система за ДГ: https://kg.sofia.bg/

РУО София: https://www.ruo-sofia-grad.com/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/

 

Съобщения