ДГ 132 СВЕТЛИНА Изпълнява дейности по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

За реализиране на целите на проекта, към детската градина бяха назначени специалисти за подкрепа за личностно развитие на децата - 0,5 щат психолог и помощник на учителя 3 щата. 

Получените трансфери за периода на стойност: 31 823 лв.

Реализирани разходи: 31 696,59 лв.

За периода беше оказана подкрепа на 24 деца със специални образователни потребности.

       Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризе, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. 

       Специфичните цели са:

-Подобряване на условията и осигуряване на равен  достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

-Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

-Насърчаване на мотивацията на родителете за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейна среда.

     Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.                                      


ДГ № 132 „Светлина“ работи по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. По проекта са сформирани 10 групи за допълнително обучене по Български език с деца от детската градина.


ДГ № 132 „Светлина“ работи по проект  BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Контакти

ДГ №132 Светлина, с.Чепинци

ул.“Стара планина“ № 1, с.Чепинци – София

+359884801730

cdg32@abv.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Информационна система за ДГ: https://kg.sofia.bg/

РУО София: https://www.ruo-sofia-grad.com/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/

 

Съобщения