Добре дошли

От 01.09.1978 год. името на ЦДГ № 32 е „Братя Никифорови“ , а през 1996год. тя е преименована на ЦДГ № 32 „Светлина“.

През м.09.1998 год. бе чевстван 20 год. юбилей от създаването на детската градина.На празника присъстваха много гости,родители и бивши   учителки работели в същата градина.
През 2018 год.тържествено бе почетен и 40 год.юбилей .

Мисия

Мисията на целодневна детска градина 32 Светлина е най-вече проявяване уважение към личността на детето и към неговите интереси и потребности, детето да се чувства в детската градина обичано и ценено.В предучилищната възраст то е субект, личност, индивидуалност ;

Предучилищната възраст от живота на човека е период , в който с изключително бурен темп и с изумителна дълбочина се натрупват познание и практически опит.Възрастта между 3-7 години е богата със сензитивни точки и ако ние ги познаваме , можем да ги използваме за да реализираме успешна възпитателно-образователна дейност с децата в различните направления/ български език и литература,математика,социален свят,природен свят,изобразително изкуство, физическа култура и др.

Значимостта на предучилищната възраст за развитието на детето изисква задължителност и непрекъснатост на осъществяването на качествен възпитателно-образователен процес с цел постигане на държавните образователни изисквания /ДОИ/ за предучилищно възпитание и подготовка.

Предучилищното образование е важна част от образователното дело в Република България.Качеството му се гарантира точно от тези ДОИ, регламентирани в чл.16 от Закона за народната просвета.Те се постигат от децата вследствие високо професионалния и значим труд на целия екип в детската градина от директора до общия работник.

 

Контакти

ДГ №132 Светлина, с.Чепинци

ул.“Стара планина“ № 1, с.Чепинци – София

+359884801730

cdg32@abv.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Информационна система за ДГ: https://kg.sofia.bg/

РУО София: https://www.ruo-sofia-grad.com/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/

 

Съобщения